likebox

Finansowanie inwestycji

Firma AGRO-PERFEKT ?wiadczy kompleksowe us?ugi zwi?zane z uzyskaniem kredytów preferencyjnych w bankach wspólpracujacych z ARiMR

1) Kredyty z dop?at? ARiMR do oprocentowania

    Symbol nIP - kredyty na realizacj? inwestycji w gospodarstwach rolnych, dzia?ach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych,
    Symbol nKZ - kredyty na zakup u?ytków rolnych,
    Symbol nMR - kredyty na utworzenie lub urz?dzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie uko?czy?y 40 roku ?ycia,
    Symbol nOR - kredyty na utworzenie lub urz?dzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Pa?stwa, zaakceptowanego przez ministra w?a?ciwego do spraw rozwoju wsi i ministra w?a?ciwego do spraw finansów publicznych,
    Symbol nGP - kredyty na realizacj? inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 wrze?nia 2000 r o grupach producentów rolnych i ich zwi?zkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.),
    Symbol nGR - kredyty na zakup u?ytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powi?kszenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta?towaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592),
    Symbol nNT - kredyty na realizacj? inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniaj?cych wysok? jako?? produktu,
    Symbol nBR10 - kredyty na realizacj? inwestycji w ramach "Bran?owego programu rozwoju wspólnego u?ytkowania maszyn i urz?dze? rolniczych",
    Symbol nBR13 - kredyty na realizacj? inwestycji w ramach  "Bran?owego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobi? w Polsce",
    Symbol nBR14 - kredyty na realizacj? inwestycji w ramach "Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemys?u mi?snego, ch?odnictwa sk?adowego i przetwórstwa jaj w Polsce",
    Symbol nBR15 - kredyty na realizacj? inwestycji w ramach "Bran?owego programu mleczarstwa",
    Symbol nKL01 - kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia?ach specjalnych produkcji rolnej, w których wyst?pi?y szkody spowodowane przez susz?, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powód?, huragan, piorun, obsuni?cie si? ziemi lub lawin?,
    Symbol nKL02 - kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia?ach specjalnych produkcji rolnej, w których wyst?pi?y szkody spowodowane przez susz?, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powód?, huragan, piorun, obsuni?cie si? ziemi lub lawin?.